Ро Вëhet Nami Në Rrjet, Аѕkuѕh Nuk E Di Ѕе Ѕi Quhet Kу Frut?


Dudi nga pak është ha rruar, por kjo pemë e shijshme është un ike.Ka lloje të dudit të bardhë, të zi dhe të kuq. Aromën më të fo rtë e ka i ziu.VETITË SHË RUESE-Frutat e tij përmbajnë acide të limonit dhe të mollës, vitamina C, B, K, A, dhe E, hekur, kalium, mangan e ma gnez. Posedojnë sasi të madhe të an tio ksiduesit an tocianinë. Sipas ek spertëve, p arandalon plakjen e or ganizmit dhe shumë së mundjeve.

DUDI I ZI-Dudi i zi në mekësinë popullore përdoret kundër in flamacioneve në kanalet urinare, së mundjeve të gojës dhe fytit, epi hepsisë, de repsionit, pag jumësisë, ma rramendjeve. Lëngu i tij lehtëson kollën, djersitjet dhe pastron goj ën e f ytin.

DUDI I BARDHË-Ky lloj më shumë përdoret në kozmetikë. Gjendet në shumë preparate për zbardhjen e lëkurës, he qjen e njo llave. Përdoret edhe në pre paratet ku ndër plakjes së hershme të lëkurës, për tre tman të lëkurës përreth syve dhe për pastrimin e fytyrës.Studimet dë shmojnë se ndikon te artriti, së mundjet e syve, plo gështimi i organizmit dhe relakson sistemin n ervor.