Melisa-Elvisit: Ѕhуqуr dola me një djalë të zgjuar, s’рërmbahet Mevlani: Je 0!


Gjatë pun atës së sotme, është tra nsmetuar takimi midis Elvisit dhe Melisës. Ky t akim është pritur me shumë deb ate dhe kome nte në stu dio, sidomos pas fjalëve që ka shprehur Melisa. Në nisje të taki mit, Melisa ‘thum boi’ duke thënë se Elvisin e kishte zgj edhur pasi donte që dhe ajo të dil te me një djalë të zgjuar. Kaq është da shur dhe Mevlani ka shpër thyer, duke e pyetur nëse dj emtë e tjerë që ajo ka dalë kanë qenë bud allenj.

Melisa: Të zgjodha se thashë të dal dhe unë me një djalë të zgjuar.

Mevlani: Pse ne të tjerët që kemi dalë me ty jemi budal lenj?

Melisa: Por jo jam shpr ehur ga bim, nuk kam dashur të them atë.
Mevlani: Pas kësaj që ke bërë për mua je 0.