Flet Ylli Merја/ Меrrni mјаltë, ѕоdë buke dhe hudhër, janë dorë me një рër të shëruar këtë sëmundje


Pothuajse të gjithë njerëzit kanë kaluar sëm. undjen e infek. sioneve në bajame një herë në jetë. Është një sëm undje që kap lehtësisht shumë njerëz për shkak se është lehtësisht e përhapur nëse ndani ambiente të përbashkëta me personat e prekur.

Sigurisht që më shpejt ndikohen fëmijët e vegjël deri në moshën 13-15 vjeç, kur kjo sëm. undje fillon të kalojë pasi trupi fiton imunitet. Mund t’i përsëritet ndonjëherë pas kësaj gjatë jetës, por nuk kalon në kro. nike. Është një sëm. undje e trashëguar, nëse njëri nga prindërit e ka kaluar i kalon edhe fëmijëve.

Shenjat e para

Infek. sionet e bajameve shkaktojnë temperaturë dhe gjendje lodhjeje e këputje, vështirësi në frymëmarrje dhe në kalimin e ushqimit. Infe. ksioni mund të kalojë deri në ko. cka dhe të krijojë shumë më shumë prob. leme në moshë të rritur pasi mund të shkaktojë artrit, dhe dhi. mbje të forta të ko. ckave, ndjeshmëri të madhe ndaj të ftohtit në dimër etj.

Por nëse merren hapat e duhura për t’i ndaluar këto pasoja atëherë ato kalojnë pa prob. leme shqetësuese, dhe këtu nuk përfshihet heqja e bajameve.

Shkaktarët

Shkaku i parë është trashëgimia, kjo lloj sëm. undjeje kalohet nga brezi në brez, dhe I bën individët që e kanë në gjenet e tyre këtë ‘dobësi’ ndaj kësaj sëmu ndjeje, më të dobët ndaj agjentëve të mjediseve rrethues dhe ndaj ndryshimit të temperaturave sidomos në moshë të re.

Gjithashtu, infeksionet e bajameve shkaktohen edhe nga vir. uset e bak. teret e ndryshme që qarkullojnë në ajër, apo që merren me anë të ushqimeve e mjedisit rrethues.

Fëmija mund ta marrë infek. sionin në kopsht, shkollë apo mjedise publike dhe kështu mund të shkojë në shtëpi, nëse do të përdorë të njëjtat gota, apo lugë me pjesëtarët e tjerë; ka shumë mundësi që ata që e kanë imunitetin më të dobësuar të preken nga infe. ksioni.

Diagn. ostikimi

Për të dalluar nëse fëmija juaj ka infe. ksion në bajame vërehet ngjyra e fytit, nëse është e kuqe zona e bajameve atëherë sapo ka filluar inflamacioni. Nëse dallohen zona të bardha rrethore, ato janë vatra infe. ksioni dhe tregojnë se infeksioni është më i avancuar dhe është më i vështirë për tu trajtuar.

Në këto raste shoqërohet me temperaturë të lartë. Infe. ksionet në bajame shkaktojnë si fillim dje. gie të fytit, ethe, e më tej humbje oreksi, dhimbje koke dhe fryrje të gjëndrave limfatike në qafë dhe pro. bleme me kapërcimin e ushqimit.

Bak. teret si Stafilokoku ose Streptokoku janë shumë të rrez. ikshme pasi këto të dyja mund të kalojnë edhe në ko. cka, apo të shkaktojnë infe. ksion në veshka.

Prandaj nëse e keni bërë mbjelljen edhe e keni konstatuar që keni Stafilokok apo Streptokok, sidomos tek fëmijët duhen marrë masa ur. gjente për kurimin e së. mundjes.