Dikur kërkoi ndihmë për shpëtuar nga sëmundja e ligë, sot i riu shqiptar është mjek/ U shërben pacientëve me Co vid-19

Debatik Shala nga kom una e Klinës është djaloshi i dukurshëm 11 vjeçar i cili në vitin 2013 u pati d iagno st ifikuar me “Le ukemi A cute L ymph oplastice” të shkalles së lartë.

Ku për sh ërimin e tij jashtë vendit e patën mundësuar qytetarët e v ullnetit të mirë nga Kosova dhe D iaspora jonë shqiptare.

B eteja e Debatikut me L euke minë zgjati pothuajse katër (4) vite.
Rrikthimi i tij në jetën normale ishte mjaftë i vë shtirë por falë përkrahjes së familjes, miqve, njerëzve të vullnetit të mirë dhe mbi të gjitha d ashurisë që kishe për jetën, Debatiku, shumë lehtë e mori vetën dhe nga ajo ditë, asnjëherë nuk u do rëz ua para sf idave dhe vë shtir ësive që pati në jetë.

Pas st abili zimit të si tuatës shën detësore Debatiku, filloi t’i ndjek me rregull mësimet në shkollën fillore dhe atë të mesme, për të vazhduar kështu me studimet e larta në Ko legjin AA B në dr ejtimin e inf ermierisë.