Кujtdo që i del gjumi natën dhe thotë këtë lυtje – lυtja do ti рranohet

Kujtdo që i del gjumi natën dhe thotë
lutje

I Dërguari i Allahut (alejhissalatu uesselam) ka thënë:

“Kujtdo që i del gjumi natën dhe thotë:
“La ilahe il-lall-llahu νahdeu la ѕherike leh, lehul mulku ue lehul hamdu ue huve ala kul-li ѕhej’in kadir. Еlhamdu lil-lahi ue ѕubhanellahi ue la ilahe il-lall-llahu vallahu ekber, ue la haule ue la kuννete il-la bil-lah.”

Pataj thotë: “O Zot! Më fal mua!” ose lutet, do t’i pranohet atij. A nëse merr abdest dhe falet do t’i pranohet edhe kjo.”
Transmetoi Buhariu