Sa herë që të jesh i mërzitur, Apo në haIl, Mos humb kohë, Thuaj këtë Iutje рrofetike që të gjeѕh zgjidhje,qetëѕi dhe ѕhрresë..!

O Zoti im!
Unë jam robi Yt, biri i robit Tënd dhe i robëreshës Tënde.
Qënia ime është në dorën Tënde, mbi mua zbatohet vullneti Yt, i drejtë është gj. ykimi Yt.

Të lutem me çdo emër që të takon Ty, me të cilin e ke emërtuar veten, që e ke shpallur në librin Tënd, apo që ja ke mësuar dikujt prej krijesave të Tua, apo që e ke mbajtur te fshehtë në diturinë Tënde.
Bëje Kuranin pranverë të zemrës sime dhe dritë të gj. oksit tim. Me të ma largo brengën dhe mërzinë time!”