Farmacistja Shqiptare Në Itali: Ila Çet Që Përdoren Në Shqipëri Nuk Re Komandohen Në Itali

Farmacistja shqiptare në Itali, Imelda Harisi tregoi për Euronews Albania se klo rokina nuk përdoret tek pa cientët, të cilat nuk janë të ho spitalizuar. Ajo theksoi se në Shqipëri për të in fektuarit me C OVID-19 përdoren disa pr eparate, të cilat nuk rekomandohen nga mjekët në Itali.

“Klo rokina nuk përdoret tek pacientët që janë të paktën jo të ho spitalizuar. Përdoret në rastet kur pa cienti është në ku shte spitalore. Deri më tani unë në Itali nuk kam dëgjuar për një rast me klo rokinë. Mjekët italianë i trajtojnë pa cientët e tij më një te rapi shumë të njohur. Unë mora një konfirmim mbrëmë nga një kolegu im, që ishin disa preparate që aspak nuk përdoren në Itali. Klo rokina nuk përdoret në Itali”, u shpreh farmacistja.

Znj.Harisi theksoi më tej se mjekët italianë për pa cientët e in fektuar japin vitamicë C dhe taki pirinë.

Sa i përket vetëvr asjeve në spitalet C OVID, ajo tha se në Itali nuk raste të tilla, pasi an tibi otikët nuk përdoren në masë të madhe.

“Rastet me ve tëvrasjet siç po dëgjojnë në Shqipëri këtu nuk ka. Ndihem e ter rorizuar nga ky fakt, po kjo gjë nuk ndodh. Nuk ndodh në Itali që an tibi otikët të përdoren në këtë masë”, nëvizoi ajo më tej.

Klo rokina dhe hid roks iklorokina, ila çet që përdoren tek pa cientet e së murë rëndë me C OVID-19, mund të shka ktojnë shqetësime psi kike dhe sjellje të lidhura me vetëv rasjen