Gabimi Që Bën Pothuajse Çdo Çift Gjatë Ѕееkѕίt…!!!

Nëse flasim për gabimet gjatë mar rëdh ënieve sek suale, mund të mendoni se lidhet me ‘teknikat’ apo pozicionet e gabuara. Në fa kt ajo që është më problematike është komunikimi i pamjaftueshëm në shtrat. Bashkë me komunikimin nënkuptohen edhe rea gimet, si dhe dëshirat e partnerëve tanë.Shpesh gjatë ak tit se ksu al inj orohet dëshira e partnerit dhe kështu e tërë mar rëdhënia rezulton në eksperiencë ne gative.

Sipas studimeve, sa i përket mar rëdh ënieve se ks uale, shumica e femrave ank ohen për meshkujt se ata ten tojnë të ‘imi tojnë’ sk ena nga filmat er otikë, që në shumicën e rasteve, janë pothuajse të pavërteta në jetën reale.Edhe pse shumica e njerëzve, mendojnë se gjatë ma rrëd hënieve se k suale nuk duhet të ketë vend për bisedë dhe komunikim, por shumë terapistë se ksu alë nuk pajtohen me këtë, për të vetmen arsye se komunikimi është mëse i rëndësishëm gjatë se ks it.

Si mund të dini kërkesat dhe dëshirat e partnerit nëse nuk flisni me njëri tjetrin, duhet vazhdimisht t’ia tregoni se çfarë dëshironi dhe anasjelltas. Për kënaqësi mak simale është i nevojshëm komunikimi i ndë rsj ellët dhe i hapur në çdo kohë.