Ja çfare ndodh me trupin tuaj, nëse nuk bëni DΑЅΗURΙ për 1 javë

Lexo të plotë:

Ka të vërteta në atë që lidhjet in.time ofrojnë kënaqësinë më të madhe, si dhe çfarë i ofrojnë shëndetit tonë.

Bërja e dashυrίsë kanë shumë përparësi për shëndetin tuaj, ndërkaq nëse pushojmë ta praktikojmë hu mbim disa gjëra të rëndësishme.

Shumë ekspertë tregojnë se mungesa e marr dhënieve in time për vetëm një javë tërheq me vete disa pasoja të mëdha.

Këto janë vetëm disa nga pasojat të cilat mund t’i keni nëse nuk bëni dashuri një javë.

Tensioni
Momentet intime me partnerin tuaj janë shumë të dobishme dhe të kënaqshme, andaj ndikojnë në zvo gëlimin e st resit. Prandaj kur pu shojmë së praktikuari hu mbin dobitë të cilat i kemi pasur nga të bërit dashuri.

Bërja e dashυrίsë përmirëson aktivitetin fizik si edhe aktivitetin e tr urit.

Pr oblemet me ze mrën
E dimë që ata të cilët nuk praktikojnë kurrfarë ushtrimesh kanë më shumë pro bleme me ze mrën. Pasi që bërja e dashυrίsë është një lloj aktiviteti fizik, përmirëson shëndetin tonë.

Pos kësaj, meshkujt të cilët kanë bërë dashυrί një herë në javë kanë më pak shanse të kenë pro blem me ere ksi0nin, ndërsa ata të cilët një kohë të gjatë nuk kanë bërë dashυrί kanë pro bleme të mëdha me ere ksi0nin.

Mungesa e vetëbesimit
Kur ndërprisni marr dhëniet me parterin, filloni të ndiheni e padës hirueshme. Mbase filloni të mendoni që me partnerin tuaj nuk shiheni shpesh për shkak që ai ose ajo nuk dës hiron.

Gjatë or. gazmës, hor monet si p.sh. tes.tosteroni, estr ogjeni dhe prolaktina lirohen dhe ndikojnë në sjelljen tonë. Siç mund të shohim, të gjitha këto kanë lidhje me kënaqësinë tonë, por edhe në rua jtjen e shëndetit.

Nëse jeni të martuar apo jeni në lidhje dashur0re, kujdesuni që të ndodhin këto gjëra në trupin tuaj.