E ѕhkrеta nënë ра në ѕу njeriun që i mоrί јеtën djaΙίt të ѕај 15 vjeç, u ul dhe me duart u lut: AΙΙahu marrtë ha kun tim

Një lajm i rëndë raportohet nga Gjermania. Kujtojmë këtu se në Hanover një 15 vjeçari i morën jetën.

Ai ishte emigrant dhe kishte ardhur në Gjermani bashkë me familjen, por humbi jetën aty. Së fundmi raporohet se nëna e 15 vjeçarit të ndjerë është për ballur me njeriun që i mo ri jetën djalit të saj.

Në momentin që Kochar Khdir e pa njeriun që i mori jetën djalit të saj ngriti duart lart dhe tha në sallën e gjy qit:

Allahu le të marr ha k për mua. Allahu të dën ohtë.”

I pandehuri Daniel S. 30 vjeç e go diti studentin në ze mër me një th ikë buke. Më e keqja ishte se nëna e tij e pa të gjithë atë që ndodhi.

30 vjeçari nuk ka shfaqur shenja pe ndese majde është shfaqur duke qe shur në gjyka të. Kurse nëna e 15-vjeçarit tha më tej:

Ne ikëm nga Iraku që fëmijët tanë të ikin më të sigurtë të kishin një jetë më të mirë këtu, por djali im hu mbi jetën këtu në Gjermani. Tani dua që ia të kal bet pas hek urave gjithë jetën.