Pse fëmijet po рrеken çdo ditë e më shumë nga Kοronаνίrusi ? Ja se si përgjigjet Mjekja Pediatre Kuli

Mjekja pediatre-infe ksioniste Gjeorgjina Kuli shpjegoi për “Abc-ja e Shëndetit” ndikimin që ka kor onavi rusi tek fëmijët dhe shenjat që ata paraqesin.

Kuli tha se moshat shkollore janë më të predispozuara për t’u inf ektuar ndërsa ata më të vegjlit janë më pak infe ktues. Më tej, ajo shpjegoi se trajtimi me med ikamente kryhet në bazë të shenjave që ata shfaqin.

Pyetjes se pse kemi rritje të numrit të të infe ktuarve tek fëmijët, ajoi iu përgjigj: “Shifrat në rritje shkojnë paralelisht me rritjen në total sepse ne jemi tek 4 përqind dhe në vendet e tjera janë 7-8 përqind.

Nga numri total vetëm 8 përqind është mosha 0-14 vjeç por duke u shtuar rastet pozitive shtohen dhe rastet e fëmijëve.

Që nga fillimi i pand emisë kemi patur 700 fëmijë pozitiv nga të cilat vetëm një pjesë e vogël janë hospitalizuar, më pak se 2-3 përqind kanë kërkuar nevojë më të specializuar dhe ata të cilët kanë patur nevojë për suplemente oksigjeni apo kanë manifestuar një kompl ikacion të inf eksionit.

Të gjitha moshat preken njësoj, por sigurisht nga veçoritë që kanë grupmoshat fëminore kanë dhe incidenca të ndryshme.

Moshat shkollore janë më të predispozuar për t’u inf ektuar dhe më e përhapur infe ksionin sepse bëjnë jetë më sociale.

Të vegjlit është parë që janë më pak infe ktues sepse kanë dhe ngarkesë vi rale më të vogël. Grupmoshat mbi 11 vjeç dhe deri në arsimin preuniversitar mundësia e prekjes është njësoj si ndaj ekspozimit