Njeriu me “gjakun e bekuar”, ka ѕhрëtuar miliona jetë fëmijësh

Një burrë në Australi ka ndihmuar më shumë se 2 milionë fëmijë duke dh uruar gjаakun e tij,nga i cili krijohet një me dika ment që para nda lon pro ble met t ek të porsalindurit. Po përse është ky gjak kaq i veçantë dhe si funksionon me dika me nti tek fëmijët? Burri 81 vjeçar, James Harrison ka dh uruar gjak për 60 vite dhe ka realizuar dh uri mi n e tij të fundit në 11 maj.

Disa herë e thërrasin “njeriu me krah të artë” dhe ka dhu ruar g j ak 1100 herë dhe vlerësohet se dh uri met e tij kanë shp ëtua r jetë të 2.4 milionë fëmijëve në total. G ja k u i Harrisonit përmban një antitr up të rrallë që pë rdor et për të pro dhu ar një med ika m ent të quajtur anti-D imunoglobulinë e njohur ndryshe si Rh imunoglobulina.

Ky medikament u jepet nënave që janë në r isk për atë që quhet mos përp uthja Rh(rezusit) me të fet usit, çka do të thotë se sistemi imunitar i nënave mund të su lmo jë dhe të shkat ërr ojë qelizat e kuqe të gj ak u t të fet us it.

Kjo çon në pro blem e serioze për të sapolindurin, dë mt ime në tru, verdhëz. Gjithsesi trajtimi me Rh imunoglobulinë që bëhet nga plazma e gj ak ut të dhur uar nga Harrison mund të pa ran daloj ë këto ko mp likac ione.