Iѕhte e bυkυr si drita ρο nëna ѕ’dο e shοh ηυѕe/ Ndizeη qiriηjtë e bëheη homаzhet për 24-νjeçаren që dhа ѕhρirt nga ѕëmυηdja e Ιigë

Një ditë pasi ka ndë rruar je tën 24 vjecarja nga Ferizaj, Valentina Ibrahimi e cila vua nte nga Leu kemia, qytetarët ferizajas në nderim të ku jtimit për të dhe për të shpr ehur dhi mbjen pas vde kjes saj kanë ndezur qirinj në qendër të qytetit.

Ndryshe për të ndihmuar shërimin e saj ishin sol idarizuar të gjithë , jo vetëm qytetarët e Ferizajt, por cdo kosovar që kishte dëgjuar për sëm undjen me të cilën balla faqohej ajo.

Mirëpo sëmu ndja e kishte kap luar shpejtë dhe tani ajo më nuk është në mesin tonë